<< Главная страница

АНДРIЙ БОГОЛЮБСЬКИЙ: КНЯЗЬ НОВОГО ДЕСПОТИЗМУ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15918


А тепер декiлька слiв про рiдного онука нашого героя, сина Юрiя Володимировича Долгорукого, традицiйно визнаного засновником Москви (1147 рiк) про Андрiя Юрiйовича, великого князя володимиро- суздальського, званого Боголюбським (Боголюбово це його улюблене село- маєток поблизу княжоï столицi Володимира).
Син половчанки, дочки хана Аєпи (звiдси монголоïднi риси його реконструйованого портрета, який пропонується увазi читача). Дещо зсунуте назад чоло, схоже, додавало портрету князя Андрiя жорсткого, iнодi навiть лютого виразу. Завжди гордо пiднята голова, потужна нижня щелепа, що видавалася вперед, створювали враження жорстокостi, зарозумiлостi та непохитностi. Прапрадiдом Андрiя був Ярослав Мудрий, ще давнiшими пращу рами Володимир Святий, князi Святослав та Iгор.
Характерний факт: найбiльший росiйський iсторик Василь Ключев- ський iменує Андрiя Бого- любського не iнакше як великоросом (!). I йдеться тут не про етнiчне походження князя (воно в нього, особливо по жiночiй лiнiï, було вельми складним i строкатим), а про спосiб мислення, ментальнiсть. Розвиваючи свою думку, славетний iсторик пише: Вiд усiєï постатi Андрiя вiє чимось новим; але навряд чи ця новизна була добра. Князь Андрiй був суворий i норовливий господар, який в усьому дiяв по-своєму, а не за стародавнiм звичаєм. Прогнавши з Ростовськоï землi великих батькових бояр, вiн оточив себе такою двiрнею, яка на знак подяки за його панську ласку гидко його вбила i розграбувала його палац . I далi: Сучасники були готовi вбачати в Андрiєвi провiдника нових державних прагнень. Але його вчинки порушують питання, чи керувався вiн досить обдуманими початками вiдповiдального самодержавства чи лише iнстинктами самодурства.
Князь Андрiй Боголюбський. Реконструкцiя М. ГерасимоваТаке жорстке запитання, поставлене Ключевським, має пiд собою усi пiдстави. Важливо вiдзначити, що князь Андрiй поводився навiть з найбiльш наближеними людьми, зi своïми родичами-князями, як зi своïми пiдручниками, тобто пiдлеглими, по сутi слугами, якщо не холопами (оце i є головна типологiчна риса володимирсько-московського деспотизму; утiм, жорстокiсть i пихатiсть Андрiя Юрiйовича зовсiм не завадили Московськiй православнiй церквi зарахувати його наприкiнцi XVIII ст. до лику святих… Пояснювалось це його мученицькою загибеллю вiн був зарiзаний власними слугами у своєму замiському палацi в червнi 1174 року). Отож знатнi бояри Боголюбського фактично були просто княжими холопами, цiлком залежними вiд волi деспота, ось модель майбутнього державного устрою Iвана Грозного й надалi впродовж столiть. Характерно, що й змова вбивць Андрiя Боголюбського почалася з того, що його вiрнi слуги стали сповiщати одне одного: нас все одно завтра арештують за наказом князя, то настав час дiяти та рятувати самих себе…
Зауважмо, що оцi вбивцi КНЯЗЯ Андрiя зовсiм не знатнi бояри, випробуванi в боях, помiж яких князь був тiльки першим серед рiвних (такими були традицiï Киïвськоï Русi). Нi, йдеться про милостьникiв Боголюбського представникiв службовоï органiзацiï, двiрню, дворян, головна заслуга яких особиста вiдданiсть князю (!). Це все князiвськi холопи, на них i трималася влада деспота. Обраний нiбито волею народу, князь одразу пiдкорив цей народ, утвердивши особисту диктаторську владу. Додамо, що Андрiй був першим руським (точнiше росiйським!) володарем, який iменував себе не iнакше як цар i великий князь саме цей титул прийняв на себе 1547 року Iван IV Васильович Грозний.
Ключ до пiзнання прихованих таємниць iсторiï це водночас i аналiз, i синтез, бачення i вiдмiнного у схожому, i схожого У вiдмiнному. Це повною мiрою стосується й iсторiï Киïвськоï Русi. Цей ключ дасть нам змогу вiдкрити дверi в той вiльний вiд мiфологiï про спiльну iсторiю свiт, який так потрiбен усiм нам.
Iгор СЮНДЮКОВ, День.
11 лютого 2011 р.

АНДРIЙ БОГОЛЮБСЬКИЙ: КНЯЗЬ НОВОГО ДЕСПОТИЗМУ orig (hid)Ў litmisto.org.ua/index.html@p=15918


На главную
Комментарии
Войти
Регистрация